WikiRewal:Część komercyjna

Z Wielka Encyklopedia Gminy Rewal
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 43: Linia 43:
 
# '''WikiRewal.pl''' zastrzega sobie prawo do modyfikowania [[WikiRewal:Cennik|Cennika]] bez obowiązku powiadamiania zleceniodawców, chyba, że odrębna umowa zawarta z zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
 
# '''WikiRewal.pl''' zastrzega sobie prawo do modyfikowania [[WikiRewal:Cennik|Cennika]] bez obowiązku powiadamiania zleceniodawców, chyba, że odrębna umowa zawarta z zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
 
# '''WikiRewal.pl''' zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych zleceń reklamowych.
 
# '''WikiRewal.pl''' zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych zleceń reklamowych.
# Cenę ustala się według [[WikiRewal:Cennik|Cennika]] obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia reklamowego, o ile treść Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej.
+
# Cenę ustala się według [[WikiRewal:Cennik|Cennika]] obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia reklamowego, o ile treść zlecenia reklamowego nie stanowi inaczej.
 
# Rachunki są wystawiane przez właściciela '''WikiRewal.pl''' zgodnie z obowiązującym prawem.
 
# Rachunki są wystawiane przez właściciela '''WikiRewal.pl''' zgodnie z obowiązującym prawem.
 
# W przypadku braku płatności '''WikiRewal.pl''' będzie naliczać za opóźnienie odsetki ustawowe.
 
# W przypadku braku płatności '''WikiRewal.pl''' będzie naliczać za opóźnienie odsetki ustawowe.

Aktualna wersja na dzień 00:20, 28 lut 2012

Oto regulamin dotyczący części komercyjnej WikiRewal.

Dzięki zaproponowanym tutaj rozwiązaniom każdy ma równe szanse na promowanie własnej działalności gospodarczej na terenie gminy Rewal, zaś projekt WikiRewal ma szansę na egzystencję. WikiRewal nie zezwala na umieszczenie treści dotyczących jakiejkolwiek działalności gospodarczej nieobjętej niniejszym regulaminem oraz wyszczególnionej w specyfikacji technicznej.

Spis treści

[edytuj] Postanowienia Ogólne

 1. Reklamę w postaci hasła encyklopedycznego w ramach WikiRewal.pl mogą posiadać tylko podmioty gospodarcze posiadające działalność zarejestrowaną na terenie gminy Rewal lub prowadzące taką działalność na jej terenie na podstawie obowiązującego prawa miejscowego. Warunek ten nie dotyczy pozostałych form reklamowych dostępnych w ramach WikiRewal.pl.
 2. WikiRewal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę wszelkich zamieszczanych form reklamowych.
 3. Podpisując zlecenie reklamowe zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w formach reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że formy reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec WikiRewal.pl za regulowanie należności, wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
 5. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych WikiRewal.pl lub jej społeczności w związku z treścią lub formą form reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na zleceniodawcy.
 6. WikiRewal.pl samodzielnie decyduje o zawartości witryny i ogólnym stylu prezentowanych form reklamowych.
 7. Reklamy na stronach WikiRewal.pl powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy będące hasłami WikiRewal.pl zostaną oznaczone odpowiednim nagłówkiem informującym, że przedstawiają treść o charakterze reklamowym.
 8. WikiRewal.pl może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania odmówić emisji, wstrzymać emisję, albo zażądać dokonania zmiany form reklamowych, jeżeli ich treść lub forma będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, regulaminem WikiRewal.pl albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły uzasadnione zastrzeżenia.
 9. WikiRewal.pl może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania odmówić emisji, albo wstrzymać emisję, jeżeli nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze emisje.
 10. Parametry techniczne Usług Reklamowych WikiRewal.pl określa Specyfikacja Techniczna Reklam.
 11. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 12. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku kolizji terminów emisji WikiRewal.pl zastrzega, że, pierwszeństwo przysługuje zleceniom reklamowym opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem.

[edytuj] Zawarcie Umowy

 1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia reklamowego przez WikiRewal.pl, zlecenie reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 2. Zlecenie reklamowe musi zostać doręczone do siedziby WikiRewal.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed datą pierwszej emisji.
 3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez WikiRewal.pl poprzez doręczenie zleceniodawcy podpisanego zlecenia reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy.

[edytuj] Warunki Emisji

 1. Formy reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczna Reklam winny być dostarczone na adres WikiRewal.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pierwszej emisji. W przypadku dostarczenia form reklamowych w terminie późniejszym lub niezgodnych ze Specyfikacją Techniczną Reklam WikiRewal.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia reklamowego lub wprowadzenia zmian w planie emisji.
 2. Przesłane formy reklamowe powinny być dokładnie opisane.

[edytuj] Postępowanie Reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy z winy WikiRewal.pl nie nastąpi emisja lub wystąpią wady emisji, WikiRewal.pl zobowiązuje się do powtórnej emisji w ustalonym ze zleceniodawcą terminie lub dokonać nowych ustaleń ze zleceniodawcą.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad emisji, jeżeli nie zawiadomi WikiRewal.pl o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku za realizację zlecenia reklamowego lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane zlecenia reklamowe.
 3. W przypadku wystawienia rachunku przed emisją, termin powyższy liczony jest od daty dokonania ostatniej emisji.
 4. WikiRewal.pl udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych zleceń reklamowych.

[edytuj] Płatności

 1. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami pokrywa zleceniodawca.
 2. WikiRewal.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania zleceniodawców, chyba, że odrębna umowa zawarta z zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
 3. WikiRewal.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych zleceń reklamowych.
 4. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia reklamowego, o ile treść zlecenia reklamowego nie stanowi inaczej.
 5. Rachunki są wystawiane przez właściciela WikiRewal.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. W przypadku braku płatności WikiRewal.pl będzie naliczać za opóźnienie odsetki ustawowe.
 7. W przypadku opóźnienia płatności, WikiRewal.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji oraz prawo do odstąpienia od zlecenia reklamowego w całości lub w części, za zapłatą przez zleceniodawcę kary umownej, zgodnie z zasadami anulowania zlecenia.

[edytuj] Siła Wyższa

 1. WikiRewal.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów (zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju WikiRewal.pl zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy emisji.

[edytuj] Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" i Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Regulamin, umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 4. Podpisując zlecenie reklamowe zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania regulaminu, zawartych umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela WikiRewal.pl.
 5. WikiRewal.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków niniejszego regulaminu przez zleceniodawcę w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany, umowa pomiędzy zleceniodawcą a WikiRewal.pl wygasa, chyba, że emisja została rozpoczęta przed zmianą - wówczas emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia